رنگ بنفش در دکوراسیون فضای داخلی

روانشناسی رنگ بنفش در دکوراسیون

پژوهش دانشمندان حاکی از آن است که رنگ ها همان گونه که بر روح و روان آدمی تأثیرات گوناگونی می گذارند، جسم او را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. پس ضرورت شناخت و درک صحیح رنگ ها و اقسام مختلف آن، بسیار احساس می شود. بنابراین با نگاهی به یکی از انواع رنگ ها، […]