روانشناسی رنگ قرمز در فضای داخلی

روانشناسی رنگ قرمز در دکوراسیون

با توجه به اثرات بسیار زیاد رنگ ها در سیستم های مختلف بشری و نقش آن در طراحی و توسعه سیستم های انسانی؛ مطالعه ی ویژگی های رنگ ها، اثرات آن بر انسان و روانشناسی رنگ و فرآیند دریافت و تحلیل رنگ ها، برای مهندسان صنایع و طراحان سیستم های صنعتی-خدماتی و نیز طراحان داخلی […]