سبک انتقالی در معماری داخلی

سبک انتقالی در معماری داخلی

سبک طراحی داخلی انتقالی ترکیبی از سبک های سنتی و معاصر است یا شاید بهتر باشد که بگوییم سبک انتقالی به عبارتی همان ترکیب سنت و مدرنیته است. در واقع این سبک خصوصیات خود را از بهترین های هر دو جهان – گذشته و اکنون – به ارث می برد تا یک فضای متعادل و […]