فراطـرح ها

طراحان ما، بهترین طراحی ها را برای شما انجام می دهند!

پروژه مورد نظر خود را در اینجا جستجو نمایید:

  • 0همـه
  • 1آشپزخانه
  • 2نشیمن
  • 3پذیرایی
  • 4غذاخوری
  • 5اتاق خواب
  • 6سرویس بهداشتی
  • 7سایر فضاها
  • فضای اداری تجاری

پروژه بازسازی اتاق خواب دختر مسکونی – میدان فاطمی

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی اتاق خواب دختر

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: آقای علی پور

متراژ فضا: 180 مترمربع

محل پروژه: میدان فاطمی – تهران

توضیحات پروژه:
پروژه پیش رو بر اساس نیازها و خواسته های کارفرما محترم برای این پروژه مسکونی طراحی و اجرا شده است. سبک مورد دلخواه کارفرما، مدرن لوکس می باشد که ما نیز در مجموعه فراترز سعی نمودیم بر همین اساس فضایی لوکس و منحصر به فرد را به شیوه مدرن طراحی نماییم.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

پروژه بازسازی اتاق خواب پسر مسکونی – میدان فاطمی

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی اتاق خواب پسر

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: آقای علی پور

متراژ فضا: 180 مترمربع

محل پروژه: میدان فاطمی – تهران

توضیحات پروژه:
پروژه پیش رو بر اساس نیازها و خواسته های کارفرما محترم برای این پروژه مسکونی طراحی و اجرا شده است. سبک مورد دلخواه کارفرما، مدرن لوکس می باشد که ما نیز در مجموعه فراترز سعی نمودیم بر همین اساس فضایی لوکس و منحصر به فرد را به شیوه مدرن طراحی نماییم.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

پروژه بازسازی فضای آشپزخانه مسکونی – میدان فاطمی

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی فضای آشپزخانه

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: آقای علی پور

متراژ فضا: 180 مترمربع

محل پروژه: میدان فاطمی – تهران

توضیحات پروژه:
پروژه پیش رو بر اساس نیازها و خواسته های کارفرما محترم برای این پروژه مسکونی طراحی و اجرا شده است. سبک مورد دلخواه کارفرما، مدرن لوکس می باشد که ما نیز در مجموعه فراترز سعی نمودیم بر همین اساس فضایی لوکس و منحصر به فرد را به شیوه مدرن طراحی نماییم.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

پروژه بازسازی فضای راهرو مسکونی – میدان فاطمی

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی فضای راهرو

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: آقای علی پور

متراژ فضا: 180 مترمربع

محل پروژه: میدان فاطمی – تهران

توضیحات پروژه:
پروژه پیش رو بر اساس نیازها و خواسته های کارفرما محترم برای این پروژه مسکونی طراحی و اجرا شده است. سبک مورد دلخواه کارفرما، مدرن لوکس می باشد که ما نیز در مجموعه فراترز سعی نمودیم بر همین اساس فضایی لوکس و منحصر به فرد را به شیوه مدرن طراحی نماییم.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

پروژه بازسازی اتاق خواب مستر مسکونی – میدان فاطمی

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی اتاق خواب مستر

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: آقای علی پور

متراژ فضا: 180 مترمربع

محل پروژه: میدان فاطمی – تهران

توضیحات پروژه:
پروژه پیش رو بر اساس نیازها و خواسته های کارفرما محترم برای این پروژه مسکونی طراحی و اجرا شده است. سبک مورد دلخواه کارفرما، مدرن لوکس می باشد که ما نیز در مجموعه فراترز سعی نمودیم بر همین اساس فضایی لوکس و منحصر به فرد را به شیوه مدرن طراحی نماییم.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

پروژه بازسازی سرویس حمام مسکونی – میدان فاطمی

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی فضای سرویس حمام

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: آقای علی پور

متراژ فضا: 180 مترمربع

محل پروژه: میدان فاطمی – تهران

توضیحات پروژه:
پروژه پیش رو بر اساس نیازها و خواسته های کارفرما محترم برای این پروژه مسکونی طراحی و اجرا شده است. سبک مورد دلخواه کارفرما، مدرن لوکس می باشد که ما نیز در مجموعه فراترز سعی نمودیم بر همین اساس فضایی لوکس و منحصر به فرد را به شیوه مدرن طراحی نماییم.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

پروژه بازسازی سرویس بهداشتی مسکونی – میدان فاطمی

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی فضای سرویس بهداشتی

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: آقای علی پور

متراژ فضا: 180 مترمربع

محل پروژه: میدان فاطمی – تهران

توضیحات پروژه:
پروژه پیش رو بر اساس نیازها و خواسته های کارفرما محترم برای این پروژه مسکونی طراحی و اجرا شده است. سبک مورد دلخواه کارفرما، مدرن لوکس می باشد که ما نیز در مجموعه فراترز سعی نمودیم بر همین اساس فضایی لوکس و منحصر به فرد را به شیوه مدرن طراحی نماییم.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

پروژه بازسازی فضای نشیمن مسکونی – میدان فاطمی

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی فضای نشیمن

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: آقای علی پور

متراژ فضا: 180 مترمربع

محل پروژه: میدان فاطمی – تهران

توضیحات پروژه:
پروژه پیش رو بر اساس نیازها و خواسته های کارفرما محترم برای این پروژه مسکونی طراحی و اجرا شده است. سبک مورد دلخواه کارفرما، مدرن لوکس می باشد که ما نیز در مجموعه فراترز سعی نمودیم بر همین اساس فضایی لوکس و منحصر به فرد را به شیوه مدرن طراحی نماییم.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

پروژه بازسازی فضای پذیرایی مسکونی – میدان فاطمی

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی فضای پذیرایی

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: آقای علی پور

متراژ فضا: 180 مترمربع

محل پروژه: میدان فاطمی – تهران

توضیحات پروژه:
پروژه پیش رو بر اساس نیازها و خواسته های کارفرما محترم برای این پروژه مسکونی طراحی و اجرا شده است. سبک مورد دلخواه کارفرما، مدرن لوکس می باشد که ما نیز در مجموعه فراترز سعی نمودیم بر همین اساس فضایی لوکس و منحصر به فرد را به شیوه مدرن طراحی نماییم.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

پروژه بازسازی فضای غذاخوری مسکونی – میدان فاطمی

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی اتاق غذاخوری

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: آقای علی پور

متراژ فضا: 180 مترمربع

محل پروژه: میدان فاطمی – تهران

توضیحات پروژه:
پروژه پیش رو بر اساس نیازها و خواسته های کارفرما محترم برای این پروژه مسکونی طراحی و اجرا شده است. سبک مورد دلخواه کارفرما، مدرن لوکس می باشد که ما نیز در مجموعه فراترز سعی نمودیم بر همین اساس فضایی لوکس و منحصر به فرد را به شیوه مدرن طراحی نماییم.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

مشاوره طراحی اتاق خواب آپارتمان امانیه

مشاوره طراحی داخلی آنلاین فضای اتاق خواب مستر – مسکونی امانیه

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی اتاق خواب مستر

سبک طراحی داخلی: کلاسیک و نیوکلاسیک

کارفرما: سرکار خانم مختاری

متراژ فضا: 200 مترمربع

فضای طراحی شده: 100 مترمربع

زمان تحویل پروژه: اردیبهشت 1400

محل پروژه: امانیه (جردن) – تهران

توضیحات پروژه:
ما در مجموعه فراترز سعی نمودیم تا با توجه به خواسته ها و سلایق کارفرما و مطابق با سبک دکوراسیون داخلی خواسته شده یعنی کلاسیک، این آپارتمان مسکونی را طراحی نماییم. برخی از موارد در فضا باید نکهداشته میشد و برخی حذف، بنابراین با توجه به امکانات موجود در پروژه، طراحی را به سمت همگام سازی و ایجاد تعادل در فضا سوق دادیم تا با رعایت اصول کلی طراحی داخلی، این فضا را به بهترین حالت ممکن طراحی نماییم.
از المان هایی که برای طراحی این فضا کمک گرفتیم، می توان به رنگ اجزای موجود، فرم المان های معماری، دکوراسیون و اکسسوری موجود در فضا اشاره کنیم.
بدلیل اینکه سبک کلاسیک به عنوان سبک منتخب کارفرما بوده است؛ لذا ما از المان های این سبک، همچون قرینه سازی، رنگ ها و فرم های سبک کلاسیک و … در کلیت طراحی داخلی این آپارتمان رعایت نمودیم.

فضاهای طراحی شده آپارتمان مسکونی اماینه شامل:
ورودی- پذیرایی- نشیمن- غذاخوری و اتاق مستر

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

مشاوره طراحی فضای نشیمن آپارتمان امانیه

مشاوره طراحی داخلی آنلاین فضای نشیمن – مسکونی امانیه

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی فضای نشیمن

سبک طراحی داخلی: کلاسیک و نیوکلاسیک

کارفرما: سرکار خانم مختاری

متراژ فضا: 200 مترمربع

فضای طراحی شده: 100 مترمربع

زمان تحویل پروژه: اردیبهشت 1400

محل پروژه: امانیه (جردن) – تهران

توضیحات پروژه:
ما در مجموعه فراترز سعی نمودیم تا با توجه به خواسته ها و سلایق کارفرما و مطابق با سبک دکوراسیون داخلی خواسته شده یعنی کلاسیک، این آپارتمان مسکونی را طراحی نماییم. برخی از موارد در فضا باید نکهداشته میشد و برخی حذف، بنابراین با توجه به امکانات موجود در پروژه، طراحی را به سمت همگام سازی و ایجاد تعادل در فضا سوق دادیم تا با رعایت اصول کلی طراحی داخلی، این فضا را به بهترین حالت ممکن طراحی نماییم.
از المان هایی که برای طراحی این فضا کمک گرفتیم، می توان به رنگ اجزای موجود، فرم المان های معماری، دکوراسیون و اکسسوری موجود در فضا اشاره کنیم.
بدلیل اینکه سبک کلاسیک به عنوان سبک منتخب کارفرما بوده است؛ لذا ما از المان های این سبک، همچون قرینه سازی، رنگ ها و فرم های سبک کلاسیک و … در کلیت طراحی داخلی این آپارتمان رعایت نمودیم.

فضاهای طراحی شده آپارتمان مسکونی اماینه شامل:
ورودی- پذیرایی- نشیمن- غذاخوری و اتاق مستر

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

مشاوره طراحی فضای غذاخوری آپارتمان امانیه

مشاوره طراحی داخلی آنلاین فضای غذاخوری – مسکونی امانیه

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی فضای غذاخوری

سبک طراحی داخلی: کلاسیک و نیوکلاسیک

کارفرما: سرکار خانم مختاری

متراژ فضا: 200 مترمربع

فضای طراحی شده: 100 مترمربع

زمان تحویل پروژه: اردیبهشت 1400

محل پروژه: امانیه (جردن) – تهران

توضیحات پروژه:
ما در مجموعه فراترز سعی نمودیم تا با توجه به خواسته ها و سلایق کارفرما و مطابق با سبک دکوراسیون داخلی خواسته شده یعنی کلاسیک، این آپارتمان مسکونی را طراحی نماییم. برخی از موارد در فضا باید نکهداشته میشد و برخی حذف، بنابراین با توجه به امکانات موجود در پروژه، طراحی را به سمت همگام سازی و ایجاد تعادل در فضا سوق دادیم تا با رعایت اصول کلی طراحی داخلی، این فضا را به بهترین حالت ممکن طراحی نماییم.
از المان هایی که برای طراحی این فضا کمک گرفتیم، می توان به رنگ اجزای موجود، فرم المان های معماری، دکوراسیون و اکسسوری موجود در فضا اشاره کنیم.
بدلیل اینکه سبک کلاسیک به عنوان سبک منتخب کارفرما بوده است؛ لذا ما از المان های این سبک، همچون قرینه سازی، رنگ ها و فرم های سبک کلاسیک و … در کلیت طراحی داخلی این آپارتمان رعایت نمودیم.

فضاهای طراحی شده آپارتمان مسکونی اماینه شامل:
ورودی- پذیرایی- نشیمن- غذاخوری و اتاق مستر

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

مشاوره طراحی فضای پذیرایی آپارتمان امانیه

مشاوره طراحی داخلی آنلاین فضای پذیرایی – مسکونی امانیه

مشاوره طراحی داخلی توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز – به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: مشاوره طراحی داخلی فضای پذیرایی

سبک طراحی داخلی: کلاسیک و نیوکلاسیک

کارفرما: سرکار خانم مختاری

متراژ فضا: 200 مترمربع

فضای طراحی شده: 100 مترمربع

زمان تحویل پروژه: اردیبهشت 1400

محل پروژه: امانیه (جردن) – تهران

توضیحات پروژه:
ما در مجموعه فراترز سعی نمودیم تا با توجه به خواسته ها و سلایق کارفرما و مطابق با سبک دکوراسیون داخلی خواسته شده یعنی کلاسیک، این آپارتمان مسکونی را طراحی نماییم. برخی از موارد در فضا باید نکهداشته میشد و برخی حذف، بنابراین با توجه به امکانات موجود در پروژه، طراحی را به سمت همگام سازی و ایجاد تعادل در فضا سوق دادیم تا با رعایت اصول کلی طراحی داخلی، این فضا را به بهترین حالت ممکن طراحی نماییم.
از المان هایی که برای طراحی این فضا کمک گرفتیم، می توان به رنگ اجزای موجود، فرم المان های معماری، دکوراسیون و اکسسوری موجود در فضا اشاره کنیم.
بدلیل اینکه سبک کلاسیک به عنوان سبک منتخب کارفرما بوده است؛ لذا ما از المان های این سبک، همچون قرینه سازی، رنگ ها و فرم های سبک کلاسیک و … در کلیت طراحی داخلی این آپارتمان رعایت نمودیم.

فضاهای طراحی شده آپارتمان مسکونی اماینه شامل:
ورودی- پذیرایی- نشیمن- غذاخوری و اتاق مستر

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

مشاوره طراحی داخلی و انتخاب مبلمان و اکسسوری

طراحی و اجرا توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز به سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: فضای مسکونی

سبک طراحی داخلی: سنتی غربی
برای مشاهده و آشنایی با سبک دکوراسیون داخلی سنتی به لینک زیر مراجعه نمایید.
سبک سنتی در معماری داخلی
https://www.faratarz.com/blog/interior-design/styles/traditional/traditional-style/

متراژ فضا: 265 مترمربع

زمان تحویل پروژه: بهمن 99

محل پروژه: تهران

توضیحات پروژه:
ما طبق خواسته های کارفرما در انتخاب و خرید مبلمان و اکسسوری فضای داخلی و نیز مشاوره فضای داخلی به سبک دکوراسیون داخلی سنتی، به کارفرما مشاوره نمودیم تا فضایی متناسب با سلیقه کارفرما یعنی سبک دکوراسیون داخلی سنتی ، ایجاد نماییم. متریال اصلی پروژه مطابق با سبک سنتی، چوب می باشد، بنابراین رنگ غالب فضا نیز رنگ قهوه ای است.

تغییر نمای پروژه بازسازی و تغییر کاربری فضای اداری تجاری تهاتر

طراحی و اجرا توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز

نــام فضـا: تغییر کاربری رستوران به فضای اداری تجاری

سبک طراحی داخلی: کلاسیک و نیوکلاسیک

کارفرما: آقای چوبداری

متراژ فضا: 360 مترمربع

زمان تحویل پروژه: دی 99

محل پروژه: نیاوران – نبش جماران

توضیحات پروژه:
با توجه به خواسته های کارفرما، این فضا باید به یک فضای اداری و تجاری لوکس به سبک کلاسیک تبدیل میشد تا نیازهای مشتریان و کارفرما برطرف شود. لذا ما در گروه معماری فراترز ابتدا با ارایه طرح های سه بعدی از فضای کلاسیک و نیو کلاسیک و سپس ادیت های نهایی، به سمت اجرا و بازسازی پروژه حرکت کردیم. از جمله مشاوره های گروه معماری فراترز به کارفرما، مشاوره در رنگ، لوگو، چیدمان بر اساس کارکرد کارمندان در فضا، فضابندی و جا نمایی، کمک در انتخاب و خرید تجهیزات و اکسسوری و غیره.

فضاهای اضافه شده:
اتاق مدیریت – اتاق کنفرانس – اتاق منشی – اتاق سرور – آشپزخانه (آبدارخانه) – تعویض و طراحی و اجرا مجدد نمای ترمووود

از جمله موارد اضافه شده به فضا:
نصب سنگ اسلب بوک مچ در محیط درب های ورودی، نصب کاغذ دیورای مطابق با سبک کلاسیک، نصب کفپوش لمینت، نصب درب های ضد سرقت ورودی و ساخت درب های داخلی با چوب گردو، ایجاد قاب بندی های گچی، نصب دیوارهای لمسه کاری، ایجاد تیغه بین فضاهای کنفرانس و مدیریت، ایجاد پاریتشن شیشه ای، سنگ سابی و …. خرید مبلمان، اکسسوری، فرش های دستبافت و لوسترهای کلاسیک

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

برای دیدن ویدیو کامل بازسازی این پروژه (از ابتدا تا انتها) به صفحه ایسنتاگرام فراترز مراجعه نمایید.

پروژه بازسازی و تغییر کاربری فضای اداری تجاری تهاتر

پروژه بازسازی و تغییر کاربری فضای اداری تجاری تهاتر

طراحی و اجرا توسط: گروه معماری و طراحی داخلی فراترز

نــام فضـا: تغییر کاربری رستوران به فضای اداری تجاری

سبک طراحی داخلی: کلاسیک و نیوکلاسیک

کارفرما: آقای چوبداری

متراژ فضا: 360 مترمربع

زمان تحویل پروژه: دی 99

محل پروژه: نیاوران – نبش جماران

توضیحات پروژه:
با توجه به خواسته های کارفرما، این فضا باید به یک فضای اداری و تجاری لوکس به سبک کلاسیک تبدیل میشد تا نیازهای مشتریان و کارفرما برطرف شود. لذا ما در گروه معماری فراترز ابتدا با ارایه طرح های سه بعدی از فضای کلاسیک و نیو کلاسیک و سپس ادیت های نهایی، به سمت اجرا و بازسازی پروژه حرکت کردیم. از جمله مشاوره های گروه معماری فراترز به کارفرما، مشاوره در رنگ، لوگو، چیدمان بر اساس کارکرد کارمندان در فضا، فضابندی و جا نمایی، کمک در انتخاب و خرید تجهیزات و اکسسوری و غیره.

فضاهای اضافه شده:
اتاق مدیریت – اتاق کنفرانس – اتاق منشی – اتاق سرور – آشپزخانه (آبدارخانه) – تعویض و طراحی و اجرا مجدد نمای ترمووود

از جمله موارد اضافه شده به فضا:
اصلاح تاسیسات برقی و مکانیکی فضا، نصب سنگ اسلب بوک مچ در محیط درب های ورودی، نصب کاغذ دیورای مطابق با سبک کلاسیک، نصب کفپوش لمینت، نصب درب های ضد سرقت ورودی و ساخت درب های داخلی با چوب گردو، ایجاد قاب بندی های گچی، نصب دیوارهای لمسه کاری، ایجاد تیغه بین فضاهای کنفرانس و مدیریت، ایجاد پاریتشن شیشه ای، سنگ سابی و …. خرید مبلمان، اکسسوری، فرش های دستبافت و لوسترهای کلاسیک

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

برای دیدن ویدیو کامل بازسازی این پروژه (از ابتدا تا انتها) به صفحه ایسنتاگرام فراترز مراجعه نمایید.

مشاوره طراحی داخلی بالکن آپارتمان 90 متری کرج

مشاوره طراحی داخلی آپارتمان 90 متری کرج – بالکن

طراحی توسط: تیم طراحی فراترز با سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: بالکن

سبک طراحی داخلی: تلفیقی (مدرن و نئوکلاسیک)

کارفرما: سرکار خانم فعال

متراژ آپارتمان: 90 مترمربع

زمان تحویل پروژه: آذر 99

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: آپارتمان 90 متری کرج متعلق به یک زوج جوان (نوعروس و نو داماد) می باشد که برای شروع زندگی مشترک خود قصد طراحی و بازسازی این خانه داشتند که وبسایت فراترز این زوج جوان را در این مسیر زیبا یاری نمود. به طوریکه تیم فراترز در این پروژه به مشاوره طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی این اپارتمان کاملا بر اساس نظرات و سلایق شخصی کارفرما اقدام نموده است.
در این پروژه ابتدا 4 پلان پیشنهادی چیدمان مبلمان به کارفرما ارایه شد و سپس با انتخاب طرح منتخب توسط کارفرما، تیم فراترز اقدام به ارایه طراحی 3 بعدی و ارایه مشاوره طراحی دکوراسیون داخلی این آپارتمان نموده است.
فضاهای مورد مشاوره شامل: ورودی، پذیرایی، غذاخوری، اتاق خواب مستر و اتاق کار و بالکن می باشد.
با توجه به نظر کارفرما (خانم فعال) فضای عمومی شامل سبک نئوکلاسیک و فضاهای خصوص شامل سبک مدرن می باشد. بنابراین در مجموع ما شاهد سبک تلفیقی در این آپارتمان می باشیم.
از تغییرات اساسی این آپارتمان علاوه بر ارایه مشاوره طراحی داخلی توسط فراترز، حذف کمد دیواری فعلی در یکی از اتاق ها و سپس قرار دهی کمد دیواری جدید، بزرگتر و سازمان یافته تر مطابق با نیازهای کارفرما در بخش دیگری در این اتاق می باشد. همچنین کمد دیواری دیگری نیز به فضای اتاق خواب این آپارتمان اضافه شد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

مشاوره طراحی داخلی آپارتمان 90 متری کرج – اتاق کار خانگی

طراحی توسط: تیم طراحی فراترز با سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: اتاق کار خانگی

سبک طراحی داخلی: تلفیقی (مدرن و نئوکلاسیک)

کارفرما: سرکار خانم فعال

متراژ آپارتمان: 90 مترمربع

زمان تحویل پروژه: آذر 99

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: آپارتمان 90 متری کرج متعلق به یک زوج جوان (نوعروس و نو داماد) می باشد که برای شروع زندگی مشترک خود قصد طراحی و بازسازی این خانه داشتند که وبسایت فراترز این زوج جوان را در این مسیر زیبا یاری نمود. به طوریکه تیم فراترز در این پروژه به مشاوره طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی این اپارتمان کاملا بر اساس نظرات و سلایق شخصی کارفرما اقدام نموده است.
در این پروژه ابتدا 4 پلان پیشنهادی چیدمان مبلمان به کارفرما ارایه شد و سپس با انتخاب طرح منتخب توسط کارفرما، تیم فراترز اقدام به ارایه طراحی 3 بعدی و ارایه مشاوره طراحی دکوراسیون داخلی این آپارتمان نموده است.
فضاهای مورد مشاوره شامل: ورودی، پذیرایی، غذاخوری، اتاق خواب مستر و اتاق کار و بالکن می باشد.
با توجه به نظر کارفرما (خانم فعال) فضای عمومی شامل سبک نئوکلاسیک و فضاهای خصوص شامل سبک مدرن می باشد. بنابراین در مجموع ما شاهد سبک تلفیقی در این آپارتمان می باشیم.
از تغییرات اساسی این آپارتمان علاوه بر ارایه مشاوره طراحی داخلی توسط فراترز، حذف کمد دیواری فعلی در یکی از اتاق ها و سپس قرار دهی کمد دیواری جدید، بزرگتر و سازمان یافته تر مطابق با نیازهای کارفرما در بخش دیگری در این اتاق می باشد. همچنین کمد دیواری دیگری نیز به فضای اتاق خواب این آپارتمان اضافه شد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

مشاوره طراحی داخلی اتاق مستر

مشاوره طراحی داخلی آپارتمان 90 متری کرج – اتاق مستر

طراحی توسط: تیم طراحی فراترز با سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: اتاق خواب مستر

سبک طراحی داخلی: تلفیقی (مدرن و نئوکلاسیک)

کارفرما: سرکار خانم فعال

متراژ آپارتمان: 90 مترمربع

زمان تحویل پروژه: آذر 99

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: آپارتمان 90 متری کرج متعلق به یک زوج جوان (نوعروس و نو داماد) می باشد که برای شروع زندگی مشترک خود قصد طراحی و بازسازی این خانه داشتند که وبسایت فراترز این زوج جوان را در این مسیر زیبا یاری نمود. به طوریکه تیم فراترز در این پروژه به مشاوره طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی این اپارتمان کاملا بر اساس نظرات و سلایق شخصی کارفرما اقدام نموده است.
در این پروژه ابتدا 4 پلان پیشنهادی چیدمان مبلمان به کارفرما ارایه شد و سپس با انتخاب طرح منتخب توسط کارفرما، تیم فراترز اقدام به ارایه طراحی 3 بعدی و ارایه مشاوره طراحی دکوراسیون داخلی این آپارتمان نموده است.
فضاهای مورد مشاوره شامل: ورودی، پذیرایی، غذاخوری، اتاق خواب مستر و اتاق کار و بالکن می باشد.
با توجه به نظر کارفرما (خانم فعال) فضای عمومی شامل سبک نئوکلاسیک و فضاهای خصوص شامل سبک مدرن می باشد. بنابراین در مجموع ما شاهد سبک تلفیقی در این آپارتمان می باشیم.
از تغییرات اساسی این آپارتمان علاوه بر ارایه مشاوره طراحی داخلی توسط فراترز، حذف کمد دیواری فعلی در یکی از اتاق ها و سپس قرار دهی کمد دیواری جدید، بزرگتر و سازمان یافته تر مطابق با نیازهای کارفرما در بخش دیگری در این اتاق می باشد. همچنین کمد دیواری دیگری نیز به فضای اتاق خواب این آپارتمان اضافه شد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

مشاوره طراحی داخلی غذاخوری آپارتمان 90 متری در کرج

مشاوره طراحی داخلی آپارتمان 90 متری کرج – غذاخوری

طراحی توسط: تیم طراحی فراترز با سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: غذاخوری

سبک طراحی داخلی: تلفیقی (مدرن و نئوکلاسیک)

کارفرما: سرکار خانم فعال

متراژ آپارتمان: 90 مترمربع

زمان تحویل پروژه: آذر 99

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: آپارتمان 90 متری کرج متعلق به یک زوج جوان (نوعروس و نو داماد) می باشد که برای شروع زندگی مشترک خود قصد طراحی و بازسازی این خانه داشتند که وبسایت فراترز این زوج جوان را در این مسیر زیبا یاری نمود. به طوریکه تیم فراترز در این پروژه به مشاوره طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی این اپارتمان کاملا بر اساس نظرات و سلایق شخصی کارفرما اقدام نموده است.
در این پروژه ابتدا 4 پلان پیشنهادی چیدمان مبلمان به کارفرما ارایه شد و سپس با انتخاب طرح منتخب توسط کارفرما، تیم فراترز اقدام به ارایه طراحی 3 بعدی و ارایه مشاوره طراحی دکوراسیون داخلی این آپارتمان نموده است.
فضاهای مورد مشاوره شامل: ورودی، پذیرایی، غذاخوری، اتاق خواب مستر و اتاق کار و بالکن می باشد.
با توجه به نظر کارفرما (خانم فعال) فضای عمومی شامل سبک نئوکلاسیک و فضاهای خصوص شامل سبک مدرن می باشد. بنابراین در مجموع ما شاهد سبک تلفیقی در این آپارتمان می باشیم.
از تغییرات اساسی این آپارتمان علاوه بر ارایه مشاوره طراحی داخلی توسط فراترز، حذف کمد دیواری فعلی در یکی از اتاق ها و سپس قرار دهی کمد دیواری جدید، بزرگتر و سازمان یافته تر مطابق با نیازهای کارفرما در بخش دیگری در این اتاق می باشد. همچنین کمد دیواری دیگری نیز به فضای اتاق خواب این آپارتمان اضافه شد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

مشاوره طراحی دکوراسیون داخلی پذیرایی آپارتمان 90 متری در کرج

مشاوره طراحی داخلی آپارتمان 90 متری کرج – پذیرایی

طراحی توسط: تیم طراحی فراترز با سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: پذیرایی

سبک طراحی داخلی: تلفیقی (مدرن و نئوکلاسیک)

کارفرما: سرکار خانم فعال

متراژ آپارتمان: 90 مترمربع

زمان تحویل پروژه: آذر 99

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: آپارتمان 90 متری کرج متعلق به یک زوج جوان (نوعروس و نو داماد) می باشد که برای شروع زندگی مشترک خود قصد طراحی و بازسازی این خانه داشتند که وبسایت فراترز این زوج جوان را در این مسیر زیبا یاری نمود. به طوریکه تیم فراترز در این پروژه به مشاوره طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی این اپارتمان کاملا بر اساس نظرات و سلایق شخصی کارفرما اقدام نموده است.
در این پروژه ابتدا 4 پلان پیشنهادی چیدمان مبلمان به کارفرما ارایه شد و سپس با انتخاب طرح منتخب توسط کارفرما، تیم فراترز اقدام به ارایه طراحی 3 بعدی و ارایه مشاوره طراحی دکوراسیون داخلی این آپارتمان نموده است.
فضاهای مورد مشاوره شامل: ورودی، پذیرایی، غذاخوری، اتاق خواب مستر و اتاق کار و بالکن می باشد.
با توجه به نظر کارفرما (خانم فعال) فضای عمومی شامل سبک نئوکلاسیک و فضاهای خصوص شامل سبک مدرن می باشد. بنابراین در مجموع ما شاهد سبک تلفیقی در این آپارتمان می باشیم.
از تغییرات اساسی این آپارتمان علاوه بر ارایه مشاوره طراحی داخلی توسط فراترز، حذف کمد دیواری فعلی در یکی از اتاق ها و سپس قرار دهی کمد دیواری جدید، بزرگتر و سازمان یافته تر مطابق با نیازهای کارفرما در بخش دیگری در این اتاق می باشد. همچنین کمد دیواری دیگری نیز به فضای اتاق خواب این آپارتمان اضافه شد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

مشاوره طراحی دکوراسیون داخلی ورودی آپارتمان کرج

مشاوره طراحی داخلی آپارتمان 90 متری کرج – ورودی

طراحی توسط: تیم طراحی فراترز با سرپرستی بهاره باقری

نــام فضـا: ورودی

سبک طراحی داخلی: تلفیقی (مدرن و نئوکلاسیک)

کارفرما: سرکار خانم فعال

متراژ آپارتمان: 90 مترمربع

زمان تحویل پروژه: آذر 99

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: آپارتمان 90 متری کرج متعلق به یک زوج جوان (نوعروس و نو داماد) می باشد که برای شروع زندگی مشترک خود قصد طراحی و بازسازی این خانه داشتند که وبسایت فراترز این زوج جوان را در این مسیر زیبا یاری نمود. به طوریکه تیم فراترز در این پروژه به مشاوره طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی این اپارتمان کاملا بر اساس نظرات و سلایق شخصی کارفرما اقدام نموده است.
در این پروژه ابتدا 4 پلان پیشنهادی چیدمان مبلمان به کارفرما ارایه شد و سپس با انتخاب طرح منتخب توسط کارفرما، تیم فراترز اقدام به ارایه طراحی 3 بعدی و ارایه مشاوره طراحی دکوراسیون داخلی این آپارتمان نموده است.
فضاهای مورد مشاوره شامل: ورودی، پذیرایی، غذاخوری، اتاق خواب مستر و اتاق کار و بالکن می باشد.
با توجه به نظر کارفرما (خانم فعال) فضای عمومی شامل سبک نئوکلاسیک و فضاهای خصوص شامل سبک مدرن می باشد. بنابراین در مجموع ما شاهد سبک تلفیقی در این آپارتمان می باشیم.
از تغییرات اساسی این آپارتمان علاوه بر ارایه مشاوره طراحی داخلی توسط فراترز، حذف کمد دیواری فعلی در یکی از اتاق ها و سپس قرار دهی کمد دیواری جدید، بزرگتر و سازمان یافته تر مطابق با نیازهای کارفرما در بخش دیگری در این اتاق می باشد. همچنین کمد دیواری دیگری نیز به فضای اتاق خواب این آپارتمان اضافه شد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی لوکس آشپزخانه و نشیمن در ویلا - فراترز

طراحی داخلی لوکس آشپزخانه و نشیمن در ویلا

طراحی فضا توسط گروه معماری و طراحی داخلی فراترز

نــام فضـا: طراحی داخلی لوکس فضای ترکیبی آشپزخانه-نشمین

سبک طراحی داخلی: نئوکلاسیک

کارفرما: جناب مهندس حضرتی

متراژ ویلا: 800 مترمربع

زمان ثبت و تحویل پروژه: خرداد 99

محل پروژه: لواسان

توضیحات پروژه: طبق نظر کارفرما و صلاحدید تیم طراحی فراترز، که نیاز به ایجاد طراحی فضای لوکس با توجه به موقعیت پروژه بود، ما سعی نمودیم تا طرحی متناسب با نمای ویلا که سبک نئوکلاسیک می باشد، طراحی نماییم. از این رو طراحی پیش رو شامل طراحی سبک دکوراسیون ترکیبی سبک مدرن و کلاسیک می باشد که علی رقم اینکه بیانگر ترکیب فضای درون و بیرون باشد، فضایی برازنده و درخور خواسته و نیاز کارفرما یعنی فضایی فوق لوکس باشد.
ما در فراترز تمام سعی خود را انجام می دهیم تا طرحی متناسب با نیاز و بودجه کارفرما ارایه نماییم.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

بازسازی اتاق خواب آپارتمان ۷۵ متری کرج

بازسازی آپارتمان ۷۵ متری کرج – اتاق خواب

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: اتاق خواب

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: خانم باقری

متراژ آپارتمان: ۷۵ متر

زمان ثبت و تحویل پروژه: اسفند ۹۸

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: تیم فراترز در این پروژه به بازسازی کلی این اپارتمان اقدام نموده است و درهمین راستا پلان اولیه این آپارتمان شامل تغییرات اساسی و بنیادین شد تا در نتیجه شاهد طرحی زیبا و منحصر به فرد باشیم. قابل ذکر است که تعداد ساکنین این خانه ۱ نفر تا ۲ نفر می باشد. همچینن ما با جابه جایی تیغه ها، فضاهای پرت را حذف نمودیم تا بر کفیت فضا افزوده شود. همچنین طبق نظر کارفرما، سبک دکوراسیون داخلی این خانه مدرن می باشد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

بازسازی پذیرایی آپارتمان ۷۵ متری کرج

بازسازی آپارتمان ۷۵ متری کرج – پذیرایی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: پذیرایی

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: خانم باقری

متراژ آپارتمان: ۷۵ متر

زمان ثبت و تحویل پروژه: اسفند ۹۸

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: تیم فراترز در این پروژه به بازسازی کلی این اپارتمان اقدام نموده است و درهمین راستا پلان اولیه این آپارتمان شامل تغییرات اساسی و بنیادین شد تا در نتیجه شاهد طرحی زیبا و منحصر به فرد باشیم. قابل ذکر است که تعداد ساکنین این خانه ۱ نفر تا ۲ نفر می باشد. همچینن ما با جابه جایی تیغه ها، فضاهای پرت را حذف نمودیم تا بر کفیت فضا افزوده شود. همچنین طبق نظر کارفرما، سبک دکوراسیون داخلی این خانه مدرن می باشد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

بازسازی فضای نشیمن آپارتمان ۷۵ متری کرج

بازسازی آپارتمان ۷۵ متری کرج – نشیمن

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: نشیمن

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: خانم باقری

متراژ آپارتمان: ۷۵ متر

زمان ثبت و تحویل پروژه: اسفند ۹۸

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: تیم فراترز در این پروژه به بازسازی کلی این اپارتمان اقدام نموده است و درهمین راستا پلان اولیه این آپارتمان شامل تغییرات اساسی و بنیادین شد تا در نتیجه شاهد طرحی زیبا و منحصر به فرد باشیم. قابل ذکر است که تعداد ساکنین این خانه ۱ نفر تا ۲ نفر می باشد. همچینن ما با جابه جایی تیغه ها، فضاهای پرت را حذف نمودیم تا بر کفیت فضا افزوده شود. همچنین طبق نظر کارفرما، سبک دکوراسیون داخلی این خانه مدرن می باشد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

بازسازی راهرو آپارتمان ۷۵ متری کرج

بازسازی آپارتمان ۷۵ متری کرج – راهرو

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: راهرو

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: خانم باقری

متراژ آپارتمان: ۷۵ متر

زمان ثبت و تحویل پروژه: اسفند ۹۸

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: تیم فراترز در این پروژه به بازسازی کلی این اپارتمان اقدام نموده است و درهمین راستا پلان اولیه این آپارتمان شامل تغییرات اساسی و بنیادین شد تا در نتیجه شاهد طرحی زیبا و منحصر به فرد باشیم. قابل ذکر است که تعداد ساکنین این خانه ۱ نفر تا ۲ نفر می باشد. همچینن ما با جابه جایی تیغه ها، فضاهای پرت را حذف نمودیم تا بر کفیت فضا افزوده شود. همچنین طبق نظر کارفرما، سبک دکوراسیون داخلی این خانه مدرن می باشد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

بازسازی آپارتمان ۷۵ متری کرج – آشپزخانه

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: آشپزخانه مسکونی

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: خانم باقری

متراژ آپارتمان: ۷۵ متر

زمان ثبت و تحویل پروژه: اسفند ۹۸

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: تیم فراترز در این پروژه به بازسازی کلی این اپارتمان اقدام نموده است و درهمین راستا پلان اولیه این آپارتمان شامل تغییرات اساسی و بنیادین شد تا در نتیجه شاهد طرحی زیبا و منحصر به فرد باشیم. قابل ذکر است که تعداد ساکنین این خانه ۱ نفر تا ۲ نفر می باشد. همچینن ما با جابه جایی تیغه ها، فضاهای پرت را حذف نمودیم تا بر کفیت فضا افزوده شود. همچنین طبق نظر کارفرما، سبک دکوراسیون داخلی این خانه مدرن می باشد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

پلان بازسازی آپارتمان 75 متری کرج

بازسازی آپارتمان ۷۵ متری کرج

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: آپارتمان مسکونی

سبک طراحی داخلی: مدرن

کارفرما: خانم باقری

متراژ آپارتمان: ۷۵ متر

زمان ثبت و تحویل پروژه: اسفند ۹۸

محل پروژه: کرج

توضیحات پروژه: تیم فراترز در این پروژه به بازسازی کلی این اپارتمان اقدام نموده است و درهمین راستا پلان اولیه این آپارتمان شامل تغییرات اساسی و بنیادین شد تا در نتیجه شاهد طرحی زیبا و منحصر به فرد باشیم. قابل ذکر است که تعداد ساکنین این خانه ۱ نفر تا ۲ نفر می باشد. همچینن ما با جابه جایی تیغه ها، فضاهای پرت را حذف نمودیم تا بر کفیت فضا افزوده شود. همچنین طبق نظر کارفرما، سبک دکوراسیون داخلی این خانه مدرن می باشد.

نکته مهم در مورد این پلان این است که بعد از ارایه پلان و طرح های ۳ بعدی به کافرما، کارفرما خواستار ایجاد تخت خواب بزرگتر از حالت قبل (یعنی سایز ۲*۲) داشت، به همین دلیل ما در فراترز به بررسی مجدد و ایجاد اصلاح و ادیت مجدد پلان اتاق خواب و فضاهای مجاور آن نمودیم.
بدلیل این اصلاحات، جانمایی و نیز ابعاد و اندازه فضای راهرو، اتاق خواب، سرویس های بهداشتی و انباری شامل تغییراتی شد که در اولین تصویر (بالاترین تصویر) مشخص است.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

ریمادلینگ دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن

تغییر دکوراسیون داخلی آشپزخانه مدرن

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: آشپزخانه

سبک طراحی داخلی: مدرن

تاریخ ثبت پروژه: آذر ۹۸

متراژ فضا: ۱۸ متر مربع

کارفرما: جناب آقای حق پرست

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی بالکن آپارتمان- بعد از طراحی

طراحی داخلی بالکن آپارتمان مسکونی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: بالکن آپارتمان مسکونی

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

متریال به کار برده شده: ترمو وود، آجر، چوب، سنگ

کارفرما: خانم شاهرخی

متراژ فضا: حدود ۸ مترمربع

زمان ثبت و تحویل پروژه: بهمن ۹۸

محل پروژه: مرزداران

توضیحات پروژه: بدلیل تقاضای کارفرما، این فضا باید احساس آرامش و طروات را به مخاطب القا می کرد. لذا تیم طراحی فراترز سعی نموده است تمامی المان های لازم را از نظر عملکرد و نیز زیبایی بصری در این فضا به کار گیرد و در عین حال نیز مکانی آرام را بوجود آورد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی آشپزخانه سنتی ایرانی

طراحی آشپزخانه سنتی ایرانی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: آشپزخانه

سبک طراحی داخلی: سنتی ایرانی

متریال به کار برده شده: کاشی، سرامیک، چوب، سفال

کارفرما: آقای قنبری

متراژ فضای آشپزخانه: ۲۰ مترمربع

محل پروژه: نارمک

در این پروژه سعی شده است تا از تمامی المان های معماری داخلی ایرانی به خوبی در همه بخش ها استفاده شود.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی پلان و نمای کلاسیک مسکونی

طراحی پلان و نمای کلاسیک ساختمان مسکونی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: طراحی پلان و نمای کلاسیک

سبک طراحی داخلی: کلاسیک

جنس مصالح نما: سیمان سفید و سنگ

محل پروژه: تهران/نیاوران

متراژ بنا: ۸۰۰ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی آشپزخانه سبک کلاسیک

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: آشپزخانه

سبک طراحی داخلی: کلاسیک

جنس کابینت: ممبران

متراژ فضا: ۲۶ متر مربع

کارفرما: خانم سرلک

محل پروژه: تهران سر / دوبلکس

توضیحات پروژه: در این آشپزخانه تمامی بخش ها به صورت توکار طراحی شده است. یخچال، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، فر

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی آنلاین خانه تلفیقی

طراحی داخلی فضای مسکونی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: فضای نشیمن و غذاخوری

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۱۰۰ متر مربع

کارفرما: جناب آقای احمدی

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی فضای نشیمن خانه

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: فضای نشیمن

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۱۱ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی فضای ورودی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: ورودی خانه

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۸ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی سرویس بهداشتی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: سرویس بهداشتی

سبک طراحی داخلی: مدرن

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۴ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی اتاق خواب سبک تلفیقی

طراحی اتاق خواب تلفیقی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: اتاق خواب

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۱۰.۵ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی فضای نشیمن خانه 1

طراحی آنلاین فضای نشیمن خانه

تیم طـراحی: فراترز

نــام فضـا: فضای مسکونی-فضای نشیمن

کارفرما: سرکار خانم پروین

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی – طراحی داخلی آنلاین نشیمن در شمال غرب تهران (سعادت آباد)

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: آشپزخانه

سبک طراحی داخلی: مدرن

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۱۰ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی فضای پذیرایی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: فضای پذیرایی

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۱۰ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی فضای غذاخوری

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: فضای غذاخوری

سبک طراحی داخلی: تلفیقی

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۹.۵ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

طراحی داخلی سرویس بهداشتی

طراحی توسط تیم طراحی فراترز

نــام فضـا: سرویس بهداشتی

سبک طراحی داخلی: مدرن

تاریخ ثبت پروژه: آبان ۹۸

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی واقع در غرب تهران

متراژ فضا: ۲.۵ متر مربع

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

نمای مدرن ساختمان مسکونی

تیم طراحی: فراترز

نــام فضـا: نمای مسکونی

سبک طراحی نما: مدرن

مدت زمان طراحی پروژه: ۱-۲ روز

کارفرما: جناب آقای شاکری

توضیحات پروژه: پروژه مسکونی. نمای ساختمان مسکونی در غرب تهران می باشد. متریال استفاده شده در این نما شامل سنگ و ترمووود می باشد.

توجه:
بدلیل حجم بالای تصاویر رندر گرفته شده، ناچار به پایین آوردن حجم و کیفیت تصاویر شده ایم. اما در زمان تحویل پروژه به شما، تمامی تصاویر با بالاترین کیفیت ارایه می گردد.

فراترز ارایه دهنده خدمات طراحی نظارت اجرا معماری در تهران و ایران است.

همین حالا اولین پروژه خود را با سایت فراترز آغاز نمایید تا از اولین پیشنهاد تخفیف ما بهره مند شوید!